Skip to main content

Tenses - 6

 

स्त्रीलिङ्गः                  एकवचनम्

streelingaha      ekavachanam

 

 

 

बालिका / सा / एषा / का / भवती / अहम् / त्वम्                                              लिखितवती likhitavatee                    भूतकालः

baalikaa / saa / eshaa / kaa / bhavatee / aham / tvam                                                                bhootakaalaha

 

 

 

बालिका लिखितवती।

baalikaa likhitavatee.

 

सा लिखितवती।

saa likhitavatee.

 

एषा लिखितवती।

eshaa likhitavatee.

 

का लिखितवती?

kaa likhitavatee?

 

भवती लिखितवती वा?

bhavatee likhitavatee vaa?

 

अहं लिखितवती।

aham likhitavatee.

 

त्वं लिखितवती वा?

tvam likhitavatee vaa?

 

 

स्त्रीलिङ्गः                 बहुवचनम्

streelingaha    bahuvachanam

 

 

 

बालिकाः / ताः / एताः / काः / भवत्यः / वयम् / यूयम्                                                लिखितवत्यः likhitavatyaha          भूतकालः

baalikaaha / taaha / etaaha / kaaha / bhavatyaha / vayam / yooyam                                           bhootakaalaha

बालिकाः लिखितवत्यः।

baalikaaha likhitavatyaha.

 

ताः लिखितवत्यः।

taaha likhitavatyaha.

 

एताः लिखितवत्यः।

etaaha likhitavatyaha.

 

काः लिखितवत्यः।

kaaha likhitavatyaha?

 

भवत्यः लिखितवत्यः वा?

bhavatyaha likhitavatyaha vaa?

 

वयं लिखितवत्यः।

vayam likhitavatyaha.

 

यूयं लिखितवत्यः वा?

yooyam likhitavatyaha vaa?