उत्तम नागरीकाः भवन्तु।

 

ये छात्राः शालायां वा उत पदविपूर्व महाविद्यालये वा पठन्तः सन्ति ते, अहं doctor अथवा engineer भवामि इति चिन्तयन्ति।किन्तु कोऽपि अहं प्रथमतया उत्तमनागरीकः भवामि अनन्तरं doctor अथवा engineer भवामि इति न चिन्तयन्ति।प्रथमतया सर्वेऽपि उत्तमनागरीकाः भवामः।अनन्तरं doctor अथवा engineer भवामः चेत् उत्तमम्।ये उत्तमनागरीकाः अभूत्वा doctor अथवा engineer भवन्ति, तेषां कृते अस्यां जगति मान्यता एव न भवति।अतः वयं प्रथमप्राशस्त्यम् उत्तमनागरीकाः भवितुं दद्मः।