atithisatkaaram samyak kurvantu

 

भवतां गृहं बहवः अतिथयः आगच्छेत् तान् सर्वानपि सम्यक् सत्कुर्वन्तु।अतिथीनां सत्कारविषये भेदः मास्तु, किमर्थमित्युक्ते ते कुत्रापि भोक्तुं नास्तीति आगतवन्तः इति भवतां मनसि अस्ति चेत् प्रथमं तत् परित्यजन्तु।भवताम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य एव ते आगच्छन्ति।तेषां कृते भोक्तुम् नास्तीति ते नागच्छन्ति।अतः अतिथिसत्कारम् उचितरीत्या कृत्वा श्रेष्ठाः भवन्तु।